وب سايت تست كنكور ارشد زمين شناسي

اين وب را به تمامي پويندگان ره علم ودانش تقديم مي نمايم

نویسه جدید وبلاگ

ليست مطالب وبلاگ
کپه داغ ماگماتیسم پلوتونیسم تکتونیک چینه شناسی و..
نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد زمین شناسی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی ایران
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی(رسوب شناسی)
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی(ژئوشیمی)
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی(اقتصادی 85)
نمونه سوالات چهارگزینه ای دیرینه شناسی1(ماکروفسیل)
برخی از منابع احتمالی آزمون کارشناسی ارشد89
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی(ایران 85)
زمین شناسی زغال سنگ ها از معدن تا صنعت
سنجش از راه دورRemote sensingچیست؟
ژئومورفولوژی
درآمدی بر ماگماهای آذرین
زمین شناسی ساختمانی وتکنونیک
تاریخچه و تئوری ﮊئوسنکلینال
گالری اشکال مورفولوژی ساختار های رسوبی
گالری تصاویر از فسیل ها
سنگ‌هاى آتشفشانى کرتاسه درایران
فسیل شناسی
اطلس سنگ هارسوبی آذرین ودگرگونی در مقطع نازک
تصاویرزیباو سه بعدی از کانی ها
چرخه ی حیات
خلاصه ای ازبلور شناسی
مروری برجنگل های کربونیفر
فسیل ها ی جنوب غربی پنسیلوانیا
مختصری راجع به ژئوشیمی
آتشفشان چيست؟

نمونه سوالات چهارگزینه ای دیرینه شناسی 1(ماکروفسیل)

1-      کدام یک از دانشمندان زیر را می توان از پایه گذاران علم فسیل شناسی دانست؟

1)      پالیسی

2)      کوویه

3)      لامارک

4)      اسمیت

2-      کدام گزینه از ویژگی های فسیل های شاخص نمی باشد؟

1)      انتشار جغرافیایی محدوده

2)      فراوانی در رسوبات

3)      طول عمر کوتاه

4)      تشخیص آسان

3-      عمق زندگی موجودات توسط کدام یک از فاکتورهای زیر کنترل می شود؟

1)      نورومواد غذایی

2)      مواد غذایی ،درجه حرارت

3)      نورودرجه حرارت

4)      شوری ونور

4-      کدام فرایند فسیل شدن دربین گیاهان بیشتر دیده می شود؟

1)      تقطیر

2)      کانی شدن

3)      جانشینی

4)      سنگ شدگی

5-      کدام یک از ترکیبات شیمیایی زیر پس از بین رفتن موجود بدون تغییر باقی می ماند؟

1)      فسفات

2)      آهک

3)      دولومیت

4)      سیلیس

6-      اندام های نرم کدام یک از موجودات زیر به صورت فسیل کامل یافت شده است؟

1)      بی مهرگان

2)      ماموت

3)      روزن داران

4)      جلبک های آهکی

7-      واحد اساسی تاکسونومی چه نام دارد؟

1)      گونه

2)      جنس

3)      خانواده

4)      راسته

8-      کدام گزینه از فسیل های کاذب محسوب می شود؟

1)      رد پای موجودات

2)      اندام های نرم

3)      اندام های سخت

4)      گاسترولیت

9-      کدام صفت درتمایز جنس های مختلف از یک دیگرموثر است؟

1)      شکل دهانه

2)      ساختمان داخلی

3)      تفاوت بارز مورفولوژیک

4)      ترکیب شیمیایی

10-   مکان های مناسب برای نمونه برداری عبارتست از:

1)      چا ه های نفت

2)      جاهایی که حفاری شده

3)      رود خانه ها

4)      خاکستر های آتشفشانی

11-   درکدام گروه از موجودات زیر دستگاه عصبی وجود دارد؟

1)      مهره داران

2)      بی مهرگان

3)      تک سلولی های جانوری

4)      گیاهان

12-   آرکئوسیاتیدها صفات کدام یک از موجودات زیررا دارا هستند؟

1)      اسفنج ها وبریوزوئرآ

2)      مرجان ها وبراکیوپودآ

3)      اسفنج ها ومرجان ها

4)      بریوزوئرآ و براکیوپودآ

13-   اینترووالوم درکدام گروه از موجودات مشاهده می شود؟

1)      اسفنج ها

2)      آرکئو سیاتها

3)      کیسه تنان

4)      بریوزوئرآ

14-   آرکئوسیاتها معرف کدام زمان زمین شناسی هستند؟

1)      پرمین

2)      اردویسین

3)      کامبرین

4)      تریاس

15-   سبدهای لرزان وسلولهای کوآنوسیت مشخصه کدام گروه از موجودات می باشند؟

1)      نرم تنان

2)      کیسه تنان

3)      آرکئوسیات ها

4)      اسفنج ها

16-   کدام یک از سلول های زیر در تشکیل سوزن های اسفنج ها دخالت دارند؟

1)      کوآنوسیت

2)      نماتوسیت

3)      آمیبوسیت

4)      تمام موارد

17-   کامل ترین اسفنج از دیدگاه تکامل ساختمان داخلی عبارتند از:

1)      اسفنج های سیلیسی

2)      آسکون

3)      سایکون

4)      لوکون

18-   کدام یک از انواع سوزن های زیر در تشکیل اسکلت اسفنج های سیلیسی ژوراسیک فوقانی وکرتاسه دخالت داشته اند؟

1)      چهارمحوری

2)      تک محوری

3)      دسمون

4)      سه محوری

19-   اسفنج های لی تیستیده آ متعلق به کدام گروه از اسفنج ها ی زیر هستند ؟

1)      دموسپونجیا

2)      اسفنج های مرجانی

3)      اسفنج های سیلیسی

4)      آهکی

20-   هیدنوسراس دارای کدام یک از اسکلت های زیر است؟

1)      آهکی

2)      دموسپونجیا

3)      سیلیسی

4)      هرسه

21-   سلانترون کدام بخش از اسکلت کیسه تنان را تشکیل می دهد؟

1)      دهانه

2)      قاعده

3)      حفره مرکزی

4)      دیواره

22-   سلول های حسی حاشیه ای درکدام یک از راسته های زیر وجود دارد؟

1)      تراکی لینیدا

2)      هیدروزوآ

3)      میله پورینا

4)      استی لاس ترینا

23-   کدام یک ازراسته های زیر دارای پولیپ های دوشکلی می باشند؟

1)      هیدروئیدآ

2)      میله پورینا

3)      تراکی لینیدا

4)      سیفونوپوریدا

24-   موجودا ت کدام رده از کیسه تنان منحصرا به شکل پولیپ زندگی می کنند؟

1)      پروتوزوآ

2)      هیدروزوآ

3)      اسکی فوزوآ

4)      آنتوزوآ

25-   کدام گروه از مرجان ها در پالئوزوئیک می زیسته اند؟

1)      مرجان های لوله ای

2)      هتروکورالیا

3)      اسکلراکتینا

4)      آنتوزوآ

پاسخ نامه

1-      2

2-      1

3-      3

4-      1

5-      1

6-      2

7-      1

8-      4

9-      3

10-   2

11-   1

12-   3

13-   2

14-   3

15-   4

16-   3

17-   4

18-   2

19-   1

20-   3

21-   3

22-   1

23-   2

24-   4

25-   1

 

26-   کدامیک از اندام های زیر درجویدن غذای کرم ها موثراست؟

1)      معده

2)      ماکسی له

3)      ماندی بل

4)      موهای ظریف

27-   آرواره کیتینی – آهکی کرم ها چه نام دارد؟

1)      ماکسی له

2)      اسکوله کودونت

3)      ماندی بل

4)      زائده

28-   زوئیده های بریوزوئر ها در کدام یک از اندام های زیر قراردارند؟

1)      زوآسیوم

2)      حفره بدنی

3)      دهانه

4)      قاعده

29-   کدام یک از جنس های زیر دارای دهانه کریپتوستوم است؟

1)      فنسترا

2)      پتیلودیکتیا

3)      پیناکوتری پا

4)      آرکمیدس

30-   بریوزوئر های کلسیتی درکدام یک از راسته های زیر جای دارند؟

1)      سیتوپورینا

2)      کریپتوستوماتا

3)      کتنوستوماتا

4)      کیلوستوماتا

31-   شاخه بازوپایان درکدام یک از دوران های زمین شناسی گسترش داشته اند؟

1)      پالئوزوئیک

2)      مزوزوئیک

3)      سنوزوئیک

4)      هرسه مورد

32-   دلتریوم درکدام بخش بازوپایان وجود دارد؟

1)      پهلوی عقبی

2)      کفه شکمی

3)      کفه پشتی

4)      پهلویی

33-   منفذ خروج پدیکل در بازو پایان چه نام دارد؟

1)      نوک

2)      دلتریوم

3)      سولکوس

4)      فولد

34-   خطی که درامتداد آن دوکفه بازوپایان به هم متصل می شود چه نام دارد؟

1)      نوک

2)      دلتریوم

3)      فورامن

4)      خط لولا

35-   کدام یک از اندام های زیر دربه حرکت درآوردن مایع حفره عمومی بازو پایان دخالت دارند؟

1)      بازوها

2)      سینوس پاله آلی

3)      لوفوفور

4)      ماهیچه ها

36-   نوتریوم درکدام بخش از صدف بازوپایان وجود دارد؟

1)      پهلوی جلویی

2)      کفه شکمی

3)      کفه پشتی

4)      پهلوی عقبی

37-   پوسته صدف بازوپایان توسط کدام یک از بخش های صدف ترشح می شود؟

1)      پرده بدنی

2)      لوفوفور

3)      بازو

4)      حفره بدنی

38-   کدامیک از جنس های زیر دررسوبات کامبرین وجود دارد؟

1)      پردوکتوس

2)      بلینگسلا

3)      ترابراتولا

4)      لپتنا

39-   کدام یک از بازوپایان زیر در رسوبات دونین گسترش بیشتری دارد؟

1)      اسپیریفر

2)      ترابراتولا

3)      رینکونلا

4)      لیتگولا

40-   اسپوندیلوم درکدام راسته از بازو پایان وجود دارد؟

1)      ستروفومینیده آ

2)      پروکتیده آ

3)      رینکونلا

4)      پنتا مریدآ

 

پاسخ نامه

26-   3

27-   2

28-   1

29-   2

30-   4

31-   4

32-   2

33-   1

34-   4

35-   3

36-   3

37-   1

38-   2

39-   1

40-   4

+ نوشته شده توسط مهدی داودی در 27 Feb 2009 و ساعت 0 AM | 7 نظر
۲۶-      کدام یک از رده های زیر از پست ترین رده های نرم تنان محسوب می شوند؟

1)      آمفی نورا

2)      پلسی پودا

3)      گاستروپودا

4)      سفالو پودا

۲۷-      کدام یک از جنس های زیر به طریق جلدی تنفس می کند؟

1)      کیتون

2)      دنتالیوم

3)      پکتن

4)      کونوس

۲۸-      کدام رده دارای پاهای تبر مانند است؟

1)      سفالوپودا

2)      آمفی نورا

3)      گاستروپودا

4)      پلسی پودا

۲۹-      کدام ماهیچه به بسته شدن صدف پلسی پودها کمک می کند؟

1)      تعدیل کننده

2)      ددوکتور

3)      آدوکتور

4)      هرسه مورد

۳۰-      سینوس پاله آلی مشخص کننده کدام بخش از صدف پلسی پودا می باشد؟

1)      جلویی

2)      عقبی

3)      پشتی

4)      شکمی

۳۱-      جنس آرکا دارای کدامیک از دندان بندی های زیراست؟

1)      تاکسودونت

2)      دیزودونت

3)      شیزودونت

4)      ایزودونت

۳۲-      دندان بندی شیزودونت درکدام جنس دیده می شود؟

1)      پکتن

2)      اسپوندیلوس

3)      آرکا

4)      تریگونیا

۳۳-      رادیولیتس متعلق به کدام یک از رده های جانوری زیر است؟

1)      بازوپایان مفصل دار

2)      پلسی پودهای ایزودونت

3)      پلسی پودهای پاکیودونت

4)      گاستروپودآ

۳۴-      کدام یک از پلسی پودهای زیر به طور حفار زندگی می کنند؟

1)      متیلوس

2)      ونوس

3)      پکتن

4)      تارت

۳۵-   کدام رده از نرم تنان به طرق مختلف زندگی می کنند؟

1)      آمفی نورا

2)      اسکافوپودا

3)      گاستروپودا

4)      سفالوپودا

۳۶-   حاشیه خارجی دهانه صدف گاستروپودا چه نام دارد؟

1)      پریستوم

2)      هولوستوم

3)      اسپایر

4)      ستونک

۳۷-   کدام یک از گاستروپودهای زیر متعلق به راسته مزوگاستروپودا می باشد؟

1)      ولوتا

2)      کونوس

3)      سیپره آ

4)      بلروفون

۳۸-   کدام یک از گاستروپودهای زیردارای شُش است؟

1)      حلزون

2)      سیپره آ

3)      کونوس

4)      پاتلا

۳۹-   کدام یک از اندام های زیر در حرکت سفالو پودها دخالت دارد؟

1)      بازوها

2)      سر

3)      پرده بدنی

4)      هیپونوم

۴۰-   صدف هایی از سفالوپودها که بخش شکمی آن ها برروی سطح محدب وخارج صدف قراردارد چه نامیده می شوند؟

1)      اگزوگاستریک

2)      آندوگاستریک

3)      راست گرد

4)      چپ گرد

۴۱-   خط درز عبارت است از:

1)      فاصله بین سپتاها

2)      اثر سپتا برروی سطح خارجی

3)      بخش مرکزی صدف

4)      مرکز صدف

۴۲-   درکدام انواع خط درز ها ،سدل ولوب دندانه داراست؟

1)      گونیاتیت

2)      سراتیت

3)      آمونیت

4)      نوتیلوئیدی

۴۳-   سیفون خارجی دربرگیرنده کدام یک از اعضای زیر می باشد؟

1)      حجره ودیواره

2)      سپتا وحجره

3)      گردن سپتا وسپتا

4)      گردن سپتا وحلقه های رابط

۴۴-   درپوش آمونیت ها چه نام دارد؟

1)      هود

2)      آپتی کی

3)      سیفون

4)      دهانه

۴۵-   آمونیت ها از کدام جنس منشا گرفته اند؟

1)      نوتیلوس

2)      سراتیت

3)      مونوفیلیت

4)      گونیاتیت

۴۶-   بخش اصلی صدف در بلمنوئید ها چه نام دارد؟

1)      فراگموکن

2)      روستر

3)      پرواستراکم

4)      اپی رستر

۴۷-   کدام یک از اشکال زیر از سفالو پودهای دوبرانشی عهد حاضر محسوب می شود؟

1)      آمونیت

2)      سراتیت

3)      گونیاتیت

4)      سپتا

۴۸-   اختاپوس دارای چند بازو می باشد؟

1)      هشت

2)      شش

3)      دو

4)      چهار

۴۹-   کدام رده از نرم تنان منحصرا دریایی هستند؟

1)      گاستروپودها

2)      پلسی پودا

3)      سفالوپودا

4)      هرسه مورد

پاسخ نامه

26-   1

27-   2

28-   4

29-   3

30-   2

31-   1

32-   4

33-   3

34-   4

35-   3

36-   1

37-   3

38-   1

39-   4

40-   1

41-   2

42-   3

43-   4

44-   2

45-   3

46-   1

47-   4

48-   1

49-   3

 

۶۵-   اسکلت غشایی درکدام شاخه جانوری وجود دارد؟

1)      بازوپایان

2)      نرم تنان

3)      خارپوستان

4)      کیسه تنان

66-   فشارآب درخارپوستان توسط کدام یک از اندام های زیر کنترل می شود؟

1)      مجرای شعاعی

2)      آمپوله

3)      پاهای لوله ای

4)      مجرای حلقه ای

67-   پاهای لوله ای خارپوستان درکجا قراردارند؟

1)      طرفین پلاکهای اینتر آمبولاکرال

2)      ماملون

3)      توبرکول

4)      منافذ طرفین آمبولاکرال

68-   کدام یک از اندام های زیر وظیفه حفظ تعادل خارپوستان ثابت را برعهده دارد؟

1)      اندام حجره حجره شده

2)      پریستوم

3)      مادره پورایت

4)      پلاک های چشمی

69-   صفحات اینفرا بازال درکدام بخش از ساختمان صدف خارپوستان ثابت وجود دارد؟

1)      ساقه

2)      فنجان

3)      ریشه

4)      هرسه مورد

70-   مبنای تقسیم بندی خارداران به انواع منظم ونامنظم چیست؟

1)      وضعیت پلاک های چشمی

2)      وضعیت قله

3)      وضعیت دهان ومخرج

4)      نحوه زندگی

71-   صدف کدام خارپوست درسطح زیرین مسطح ودرسطح فوقانی محدب وتقریبا پنج ضلعی است؟

1)      سیداریس

2)      میکراستر

3)      کلیپ استر

4)      مارسانان

72-   کدام جنس از خارپوستان زیربه طریق ثابت زندگی می کنند؟

1)      کلیپ استر

2)      سیانوکرینوس

3)      میکراستر

4)      سیداریس

73-   کدام جنس از لاله وشان دررسوبات ژوراسیک گسترش چشم گیری دارند؟

1)      میکراستر

2)      آنکرینوس

3)      سیانوکرینوس

4)      پنتا کرینوس

74-   کدام گروه از خارپوستان زیر منحصرا درپالئوزوئیک می زیسته اند؟

1)      سیستوئید ها

2)      کرینوئید ها

3)      ستلروئیدها

4)      اکینیدها

75-   کدام صفت همی کورداتاها ،شبیه به مهره داران است؟

1)      وجود اندامی شبیه به نخاع

2)      ترکیب شیمیایی اسکلت

3)      نحوه زندگی

4)      روش تکثیر

76-   حفره بدنی مشخصه کدام شاخه جانوری است؟

1)      کیسه تنان

2)      بازوپایان

3)      نرم تنان

4)      همی کورداتا

77-   اسکلت گراپتولیت چه نام دارد؟

1)      سیکولا

2)      رابدوسوم

3)      تکا

4)      زوئید

78-   ترکیب شیمیایی اسکلت خارجی گراپتولیت ها عبارت است از:

1)      کیتین

2)      فسفات

3)      آهک

4)      سیلیس

79-   نما عبارت است از:

1)      بخش قاعده ای اسکلت گراپتولیت ها

2)      فوقانی ترین بخش راسی سیکولا

3)      اسکلت سخت خارجی گراپتولیت ها

4)      بخش های تشکیل دهنده ی تکا در گراپتولیت ها

80-   اندام ارتباط دهنده زوئید ها درگراپتولیت هاچه نامیده می شود؟

1)      حجره

2)      کانال

3)      استولون

4)      مجرا

81-   مهم ترین راسته گراپتولیت ها کدام است؟

1)      دندروئیده آ

2)      توبوئیده آ

3)      استولونوئیده آ

4)      گراپتولوئیده آ

82-   اندام شناور کننده گراپتولیت های شناور چه نامیده می شود؟

1)      تکا

2)      پنوماتوفر

3)      سیکولا

4)      ویرگولا

83-   فسیل گراپتولیت درکدام یک از سنگ های زیر فراوان تراست؟

1)      شیل

2)      آهک

3)      ماسه سنگ

4)      رس

84-   اولین گراپتولوئید ها درکدام زمان ظاهر شدند؟

1)      سیلورین

2)      اردویسین

3)      ترمادوسین

4)      کربونیفر

 

پاسخ نامه

65-   3

66-   2

67-   4

68-   1

69-   2

70-   3

71-   3

72-   2

73-   4

74-   1

75-   1

76-   4

77-   2

78-   1

79-   2

80-   3

81-   4

82-   2

83-   1

84-   2

 

هم وطنان گرامی درصورت امکان پاسخ نامه سوالات زیر را به آدرس ایمیل من بفرستید.متشکرم

zaminshenasi_83_davoud@yahoo.com

1-      ترکیب شیمیایی بند پایان کدامیک از گزینه های زیر است؟

1)      فسفات

2)      کربنات کلسیم

3)      کیتینوفسفات

4)      سیلیس

2-      اندام دفاعی بند پایان چه نامیده می شود؟

1)      ستا

2)      سر

3)      سینه

4)      دم

3-      کدام اندام درگرفتن وجویدن غذا و هم چنین دفاع به بند پایان کمک می کند؟

1)      آنتن

2)      ماکسی له

3)      کلپید

4)      کلا

4-      گلابل معرف کدام بخش از صدف تریلوبیت ها است؟

1)      سینه

2)      سر

3)      دم

4)      حاشیه صدف

5-      اندام حرکتی تریلوبیت ها چه نام دارد؟

1)      اگزوپودایت

2)      آندوپودایت

3)      ماکسی له

4)      گلابل

6-      کدام گزینه معرف قرارگرفتن خط درز چهره ای درحاشیه سرتریلوبیت می باشد؟

1)      گناتوپارین

2)      اپیستوپارین

3)      پروپارین

4)      هیپو پارین

7-      بخش محوری دم تریلوبیت ها چه نام دارد؟

1)      خاردمی

2)      زاویه جنال

3)      راکیس

4)      گونه

8-      بندهای کدام بخش از صدف تریلوبیت ها کاملا از یکدیگر مجزا می باشد؟

1)      حاشیه

2)      سر

3)      سینه

4)      دم

9-      کدام گروه از تریلوبیت ها خط درز چهره ای ندارند؟

1)      آنگوستی دا

2)      پلی مریدا

3)      شیزوکروال

4)      هولوکروال

10-   درکدام گروه از تریلوبیتها قطعات سینه ای بیش از پنج عدد می باشد؟

1)      آنگوستی دا

2)      پلی مریدا

3)      هولوکروال

4)      شیزوکروال

+ نوشته شده توسط مهدی داودی در 26 Feb 2009 و ساعت 1 AM | نظر بدهید

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی (ژئوشیمیGeochemistry)

1)      درکدام گروه از کانی ها ،جانشینی پتاسیم – سدیم به شدت انجام می گیرد؟

1.       آنورتوکلاز

2.       آنورتیت

3.       آنالیسم

4.       پلاژیوکلاز

2)      کدام گروه از سنگ های آسمانی ،مشابه سنگ های آذرین پوسته زمین هستند؟

1.       پالازیت ها

2.       غیرکندریت ها

3.       کندریت ها

4.       کندریت های کربن دار

3)      کدام ویژگی جزو خواص محدود یک سیستم ترمودینامیکی هستند؟

1.       آنتروپی

2.       پتانسیل شیمیایی

3.       حجم

4.       جرم

4)      فراون ترین عنصر کل زمین کدام است؟

1.       H

2.       Si

3.       O

4.       Fe

5)      اگرمقدار یک عنص جزئی دریک عنصر اصلی طی تبلور ماگما روند کاهنده داشته باشد آن عنصر را چه می نامند؟

1.       اسیر شده

2.       استتار شده

3.       پذیرفته شده

4.       ناسازگارشده

6)      ترکیبات استیشویت وپریکلاز درکدامیک از لایه های درون زمین یا فت می شود؟

1.       پوسته

2.       جبه بالایی

3.       جبه میانی

4.       هسته درونی

7)      توزیع عناصر درساختمان کلی زمین به کدام عامل وابسته است؟

1.       پتانسیل شیمیایی

2.       جرم

3.       وزن مخصوص

4.       موارد 1و3

8)      به طورکلی درنقطه تبدیل یک فرم به فرم دیگر،دریک ترکیب واحد ،ازنظر روابط ترمودینامیکی ........دوفرم باهم برابراست.

1.       آنتروپی

2.       انرژی داخلی

3.       آنتالپی

4.       انرژی آزاد

9)      سبک ترین ایزوتوپ های عناصر MoوSr درطی چه فرایندی از فرایندهای تشکیل عناصر ساخته شده اند؟

1.       e

2.       P

3.       R

4.       S

10)   نسبت یا میزان جابجایی Mn2+  به جای Fe2+ درشبکه کانی ها وباافزایش درجه تحول ماگمایی چگونه است؟

1.       افزایشی

2.       ثابت

3.       درمراحل اول افزایشی ولی نهایتا کاهشی

4.       کلا کاهشی

11)   کدام گاز درشرایط احیایی از اهمیت بیشتری برخورداراست؟

1.       O2

2.       SO2

3.       H2S

4.       CO

12)   نتیجه ورود یونهای Na Al  درساختارشکل دما بالای Sio2  (کریستوبالیت )چیست؟

1.       استحکام ساختارکریستالی کریستوبالیت

2.       خروج سایر یون ها از شبکه کریستوبالیت

3.       کاهش نقطه ذوب این کانی

4.       نقصان درساختارکریستالی کریستوبالیت

13)   آمفیبول پرAl درچه شرایطی تشکیل می شود؟

1.       حرارت های پایین

2.       فشار وحرارت پایین

3.       فشاروحرارت بالا

4.       حرارت های بالا

14)   عنصر تالیوم درکدام گروه از کانی ها جانشین یا متمرکز می شود؟

1.       اکسید ها

2.       پلاژیوکلازها

3.       سیلیکات های پتاسیم دار

4.       سولفید ها

15)   اکثرسنگ های آذرین دارای چند درصدNa2O هستند؟

1.       10

2.       5

3.       5/4

4.       5/3

16)   ترکیب شیمیایی خاک نسبت به سنگی که از آن به وجود آمده از کدام عناصر برخوردار است؟

1.       K,Na,Mg بیشتری

2.       K,Na,Mg کمتری

3.       Mg بیشترو K,Naکمتر

4.       Mg کمترو K,Naبیشتر

17)   تغییرات PH آب های طبیعی درچه مرزی می باشد؟

1.       14 – 1

2.       6 – 4

3.       9 – 4

4.       9

18)   درEh,ph پایین Fe درکدام مورد خوب رسوب نمی کند؟

1.       پیریت

2.       هماتیت

3.       سیدریت

4.       مارکازیت

19)   کدام دسته از سنگ های رسوبی از عناصر فرعی وجزئی غنی تر هستند؟

1.       تبخیری ها

2.       ماسه سنگ ها

3.       کربنات ها

4.       شیل های سیاه

20)   کدام ماده دراتمسفرزمین ازهمه فراوان تراست؟

1.       N2

2.       O2

3.       CO2

4.       H2O

21)   به هنگام عبورآبهای جوی از پوسته:

1.       میزان مبادله بین اکسیژن وهیدروژن با سنگ های اطراف معمولا برابراست.

2.       مبادله اکسیژن باسنگ های اطراف بسیار معمول است،اما هیدروژن کمتر مبادله می شود.

3.       مبادله هیدروژن با سنگ های اطراف بسیار معمول است،اما اکسیژن کمتر مبادله می شود.

4.       مبادله اکسیژن با سنگ های اطراف بسیار معمول اما هیدروژن هرگز مبادله نمی شود.

22)   کانی مولیت درکدام دگرگونی تشکیل می شود؟

1.       مجاورتی دما خیلی بالا

2.       ناحیه ای

3.       ناحیه ای فشار بالا

4.       هورن فلس دمای پایین

23)   نام عناصر کمیابی که قابلیت حضوربالایی درترکیبات خاص را دارند ،چیست؟

1.       باضریب مهاجرت آبی بالا

2.       با پتانسیل یونی بالا

3.       تمرکز پذیر

4.       تفرق پذیر

24)   علت حضور برخی از عناصر دردو جایگاه متفاوت درشبکه کانی های سیلیکاته چیست؟

1.       بزرگ بودن شعاع یونی ان ها دربرقراری پیوند های متفاوت با اکسیژن

2.       کوچک بودن شعاع یونی آن ها با توجه به PوTحاکم برمحیط

3.       مناسب بودن اندازه شعاع یونی با توجه به شرایط PوTحاکم برمحیط

4.       میل ترکیبی شدید این گونه عناصربا اکسیژن با توجه به شرایط PوTحاکم برمحیط

25)   به طورکلی نحوه عمل ورفتارژئوشیمیایی عناصری هم چون S,Mo,P,W درمسیرتحولات ماگمایی به سمت تبلورنهایی چگونه است؟

1.       اصولا از هیچ نظم وترتیب خاصی درخروج از مایع وورودبه فاز جامد پیروی نمی کند.

2.       باسایر یونها ،مخصوصا یون های فلزی فراوان درمحیط ماگمایی به تدریج از فاز سیال جدا می شوند.

3.       مراحل اولیه تبلورماگمایی با تشکیل کمپلکس هایی از فاز سیال خارج می شود.

4.       ابتداناسازگار هستند ولی در نهایت سازگار می شوند.

26)   کدام عناصر می توانند دربین ورقه ها یا لایه های کانی های رسی جایگزین شده یا قرار بگیرند؟

1.       آلومینیوم – آهن

2.       کلسیم – سدیم

3.       پتاسیم – سدیم

4.       منیزیم – سدیم

27)   منظوراز نرمالیزه کردن یا تعدیل کردن یک ترکیب شیمیایی چیست؟

1.     نسبت بین مقدارکمی هرعنصردرترکیب مورد نظر 10 بر مقدارکمی همان عنصردرسنگ آسمانی

2.     مقدارعنصر درترکیب مورد نظر  مقدارهمان عنصر درترکیب مبنا

3.     نسبت بین مقدارعنصر در ترکیب مبنا  100 برمیزان همان عنصر درترکیب مورد نظر

4.       نسبت بین مقدار کمی درترکیب مورد نظر بر مقدار کمی همان عنصر درترکیب مبنا

28)   استفاده از تغییرات نسبی فراوانی Alتترائدری وAl اُکتا هدری درآمفیبول هابه چه منظوری انجام می گیرد؟

1.       تعیین ژنز ماگمایی

2.       تشخیص محیط تکتونیکی

3.       ژئوترموبارومتری

4.       نام گذاری آمفیبول ها

پاسخ نامه

1)      1

2)      2

3)      2

4)      4

5)      1

6)      3

7)      1

8)      4

9)      2

10)   1

11)   3

12)   1

13)   4

14)   3

15)   4

16)   2

17)   3

18)   2

19)   4

20)   1

21)   2

22)   1

23)   3

24)   3

25)   4

26)   2

27)   4

28)   3

 

 

29)   کدام اصطلاح درمورد9440Zr,9541Nb,9642Mo صادق است؟

1.       ایزوتون

2.       ایزوتوپ

3.       ایزوبار

4.       ایزومورف

30)   درماگمای احیا کنندده کدام ترکیب گوگرد بااهمیت تراست؟

1.       SO2

2.       CS2

3.       SO2-3

4.       SH2

31)   کدامیک از موارد زیررامی توان به عنوان معدل ترکیب شیمیایی منظومه شمسی درنظر گرفت؟

1.       زمین

2.       سیارات بزرگ خارجی

3.       سیارات کوچک داخلی

4.       هرسه مورد

32)   علی رغم فاصله بیشتر سیاره زهره تا خورشید ،به چه علت دمای سیاره زهره بالاتراست؟

1.       شعاع بیشترزهره

2.       فعالیت ماگماتیزم زیادتر درزهره

3.       جو غلیظ سیاره زهره واثر گلخانه ای

4.       ورود بیشتر اشعه های کیهانی به زهره

33)   باافزایش Si درماگمای سیلیکاته درجه پلی مریزه شدن و ویسکوزیته یا گرانروی چه تغییری می کند؟

1.       درجه پلی مریزه شدن کاهش ولی گرانروی افزایش می یابد.

2.       درجه پلی مریزه شدن افزایش ولی گرانروی کاهش می یابد.

3.       درجه پلی مریزه شدن و گرانروی افزایش می یابد.

4.       درجه پلی مریزه شدن وگرانروی کاهش می یابد.

34)   پوسته زمین از کدام ترکیبات غنی تراست؟

1.       ترکیبات فلزی

2.       ترکیبات با نقطه ذوب بالا

3.       ترکیبات با نقطه ذوب بسیاربالا

4.       ترکیبات با نقطه ذوب پایین

35)   +Ba2  (باشعاع36/1˚A )می تواند به جای K+ (باشعاع38/1˚ A) جایگزین شود.این جایگزینی کدامیک از حالات زیراست؟

1.       اسیرشده

2.       استتار شده

3.       پذیرفته شده

4.       دفع شده

36)   اگر عنصر دارای دو عدد کئوردیناسیون باشد با افزایش دما با کدام عدد کئوردیناسیون درجانشینی شرکت می کند؟

1.       عدد کئودیناسیون پایین تد

2.       عدد کئودیناسیون بالاتر

3.       تاثیری ندارد

4.       باهردو کئوردیناسیون می توانند شرکت کنند.

37)   عناصری دارای فراوانی بیشتر وانرژی پیوندی عظیم هستند که :

1.       Nفرد وZ زوج باشد

2.       N وZ زوج باشد

3.       N زوج وZ فرد باشد

4.       N وZ فردباشد

38)   کدام ترکیبات درگروه هیدرولیزات قرارنمی گیرند؟

1.       بوکسیت ها

2.       تبخیری ها

3.       لاتریت ها

4.       کائولینیت ومونت موریونیت

39)   عناصربا پتانسیل یونی متوسط دراثرعمل هیدرولیز:

1.       رسوب می کنند

2.       درمحلول باقی می ماند

3.       تشکیل اکسید ها را می دهند

4.       باهم ترکیب شده و کمپلکس ها رامی سازند

40)   خروج عناصرازطریق تشکیل کمپلکس بین یون محلول ومواد جامد را چه فرایندی می نامند؟

1.       اکسیداسیون

2.       شلاته شدن

3.       هیدرولیز

4.       هالمیرولیز

41)   کدام ایزوتوپ رادیوژنیک نمی باشد؟

1.       86Sr

2.       87Rb

3.       40Ar

4.       206Pb

42)   کدامیک از عوامل برروی سرعت تجزیه یک ایزوتوپ رادیواکتیوموثر هستند؟

1.       اسیدیته – ردوکس محیط

2.       فشار – فوگاسیته اکسیژن

3.       حرارت – غلظت

4.       هیچ کدام

43)   ترکیب ایزوتوپی هیدروژن آبهای کدام مناطق به استاندارد(SMOW) نزدیک تراست؟

1.       قطبی

2.       خشکی

3.       استوایی

4.       نزدیک به مناطق خشکی

44)   درشرایط رسوبی:

1.       آهن بیشتر به صورت فرو ومنگنز بیشتر به صورت اکسید منگنز رسوب می کند.

2.       آهن بیشتر به صورت محلول درآمده وفقط منگنز رسوب می کند.

3.       آهن بیشتر به صورت فریک ومنگنز بیشتر به صورت هیدرات منگنز رسوب می کند.

4.       آهن بیشتر به صورت محلول درآمده وفقط آهن رسوب می کند.

45)   فعال ترین بخش خاک چیست؟

1.       جزءکلوئیدی

2.       کانی های رسی

3.       مواد آلی

4.       همه موارد

46)   کدام ترکیبات از انواع کاماسیت ها می باشند؟

1.       اتاکسیت ها

2.       اکتا هدریت ها

3.       شری برسیت ها

4.       هگزاهدریت ها

47)   عناصری که به هنگام یونیزه شدن مدار آخرشان با 18 الکترون تکمیل می گردد جزو کدام رده ژئو شیمیایی عناصر محسوب می شوند؟

1.       اتموفیل

2.       کالکوفیل

3.       لیتوفیل

4.       سیدروفیل

48)   چرا نمی توان سن ایزوتوپی یک مذاب را اندازه گیری کرد؟

1.       چون ایزوتوپ های رادیوژنیک درمذاب تجزیه نمی شوند

2.       چون حرارت بالااست

3.       چون هنوز کانی تشکیل نشده است تا بتوان نسبت عنصر والد به دختر را سنجید

4.       هرسه مورد

49)   خواص شیمیایی عناصرمعمولا توسط کدام یک از عوامل کنترل نمی شود؟

1.       اندازه پتانسیل یونی

2.       تعداد نوترون ها

3.       خواص رودکس

4.       تمایل شیمیایی عناصر

50)   نام دیگر فرایند سوختن سیلیسیم فرایند...............است.

1.       e

2.       s

3.       r

4.       c

51)   اصطلاح پلی مورف یا چند شکلی درمورد کدام کانی ها صادق است؟

1.       پیریت ومارکازیت

2.       فلدسپات های پتاسیم داروپلاژیوکلاز ها

3.       پیروکسنها وآمفیبولها

4.       کلسیت ومنیزیت

52)   مهم ترین عامل درظهور هم شکلی یا ایزومورفیسم چیست؟

1.       مشابهت شعاع اتمی بین عناصر مختلف

2.       مشابهت بار بین یون های مختلف

3.       حضور جایگاه های نسبتا مساوی ازنظراندازه درترکیبات مختلف

4.       فقط مشابهت بنیان درترکیبات مختلف

53)   وجود مسکوویت اولیه درگرانیت های نشانه چیست؟

1.       عدم تبلور مسکویت اولیه درگرانیت

2.       تبلور گرانیت دراعماق کم

3.       تبلور گرانیت در حرارت بالا

4.       تبلور گرانیت درفشار زیاد بخار آب

54)   شعاع یونی گوگرد درترکیب پیریت نسبت به ترکیب انیدریت چگونه است؟

1.       برابراست

2.       بزرگ تراست

3.       کوچک تراست

4.       کوچک تریا برابراست

55)   نرمالیزه کردن یعنی چه؟

1.       تقسیم فراوانی عناصر مورد نظردرنمونه به فراوانی همین عناصر دریک نمونه استاندارد

2.       جمع کردن فراوانی عناصر مورد نظر درنمونه با فراوانی همین عناصر دریک شهاب سنگ کندریتی

3.       برابر قراردادن فراوانی عناصر مورد نظر درنمونه بافراوانی همین عناصر دریک نمونه استاندارد

4.       تقسیم فراوانی عناصر دریک نمونه استانداردبرفراوانی این عناصردرنمونه مورد نظر

پاسخ نامه

29)   1

30)   4

31)   2

32)   3

33)   3

34)   4

35)   1

36)   2

37)   2

38)   2

39)   1

40)   4

41)   1

42)   4

43)   3

44)   3

45)   4

46)   4

47)   2

48)   3

49)   2

50)   1

51)   1

52)   3

53)   4

54)   2

55)   1

 

+ نوشته شده توسط مهدی داودی در 17 Feb 2009 و ساعت 2 PM | 2 نظر

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی (رسوب شناسی)

1)      اگر کشیدگی سه رسوبC,B,A به ترتیب پلیتی کورتیک ،نرمال ولپتو کورتیک باشد جورشدگی آن ها از خوب به ضعیف از راست به چپ کدام است؟

1.      C,A,B

2.      C,B,A

3.      B,C,A

4.      A,B,C

2)      منحنی های تجمعی احتمالی رسوباتی که پراکندگی دانه ها به حالت نرمال باشد چگونه است؟

1.      Uشکل

2.      خط مستقیم

3.      خط باشکستگی زیاد

4.      Sشکل

3)      بار بستر به کدام رسوبات گفته می شود؟

 

1.      سیلت که به حالت معلق حرکت می کند

2.      ماسه که توسط باد انتقال می یابد

3.      ماسه وگراول که در کف بستر رودخانه حرکت می کند

4.      گل که در کف بستر رودخانه چسبیده است

4)      آشفته یا خطی بودن جریان توسط چه عواملی کنترل می شود؟

1.      چگالی ذره ،سرعت سیال ،مسافت طی شده،ویسکوزیته

2.      سرعت ذره،قطر ذره،چگالی ذره،غلظت سیال

3.      سرعت سیال ، مسافت طی شده ، ضریب خشونت بستر ،قطر ذره

4.      چگالی سیال ،چگالی ذره ،غلظت سیال ،سرعت ذره

5)      کدام عامل درتغییر میزان تخلخل در یک رسوب نقش موثری دارد؟

1.      اندازه دانه

2.      بافت سطح دانه ها

3.      جنس دانه ها

4.      وزن مخصوص دانه ها

6)      دانه هایی با جنس کربنات کلسیم ،فاقد ساختمان داخلی وبا اندازه 1/0 تا 5/0 میلی متر چه نامیده می شوند؟

1.      اینتراکلاست

2.      اائید

3.      پیزوئید

4.      پلوئید

7)      رابطه شکل ذره با مسافت حمل شده در رسوبات آواری چگونه است؟

1.      هردو رابطه مستقیم دارند

2.      گرد شدگی رابطه مستقیم وکرویت رابطه عکس دارد

3.      بسته به ترکیب کانی شناسی کاهش وافزایش می یابند

4.      گرد شدگی رابطه عکس وکرویت رابطه مستقیم دارد

8)      کاربرد دیاگرام هیلستروم برای تعیین چیست؟

1.      سرعت بحرانی لازم برای تخریب ،حمل ورسوب گذاری دانه های مختلف در رودخانه

2.      سرعت رسوب گذاری وسرعت حمل ونقل ذرات درحد ماسه

3.      سرعت بحرانی لازم برای فرسایش دانه های بستر رودخانه

4.      نوع جریان آشفته یا خطی در رود خانه

9)      براساس قانون شزی سرعت جریان دریک کانال مستقیم متناسب است با ضریب خشونت بستر در ریشه دوم:

1.      شعاع هیدرولیکی به اضافه شیب بستر

2.      سطح مقطع جریان ضرب در شیب بستر به اضافه محیط قسمت نمناک

3.      سطح مقطع جریان ضرب در شیب جریان مستقیم بر سه برابر عمق کانال ضرب در عرض کانال

4.      سطح مقطع جریان ضرب در شیب جریان مستقیم بر دو برابر عمق وعرض کانال

10)  در دیاگرام گل سرخی ساخت های رسوبی که امتداد جریان را نشان می دهند ، به چه صورت ظاهر می شوند؟

1.      Polymodal

2.      Bimodal

3.      Bipolar

4.      Unimodal

11)  کدام پارامتر آماری در بررسی منشا کاربرد بیشتری دارد؟

1.      Median

2.      Mode

3.      Skewness

4.      Sorting

12)  دو ذره با قطر متفاوت در ستونی از آب درحال سقوط هستند اگر درمدت زمان ثابت ،مسافت طی شده توسط ذره اول 4برابر مسافت طی شده توسط ذره دوم باشد وهردوذره درمحیط با شرایط یکسان ته نشین شوند،نسبت ذره دوم به ذره اول چیست؟

1.      4/1(ممیز به منزله کسراست  یک  چهارم)

2.      2/1(ممیز به منزله کسراست  یک  دوم)

3.      2

4.      4

13)  کدام تعریف درمورد جریان توربیدتی صحیح تر است؟

1.      جریان چگال که دراثر اختلاف درجه شوری به وجود می اید

2.      جریان آشفته که دراثر اختلاف دما به وجود می آید

3.      جریان دائمی که فقط درمحیط های دریاچه ای به وجود می آید

4.      جریان دانسیته ای که دراثر اختلاف چگالی دوسیال به وجود می آید

14)  به طور معمول ریپل مارک ها درکدام رژیم های جریانی تشکیل می شوند،دراین رژیم ها عدد فرود چقدر است؟

1.      بالا- کم تراز 1

2.      پایین –کم تراز 1

3.      پایین – بالاتر از1

4.      بالا – صفر

15)  دریک رسوب وجود کوارتز های پلی کریستالین ،باکنتاکت زیگ زاگی وخاموشی موجی از کدام منشا محتمل تر است؟

1.      سنگ های رسوبی

2.      سنگ های ولکانیکی قدیمی

3.      سنگ های دگرگونی قدیمی

4.      رگه های هیدروترمال

16)  لامیناسیون های مورب تابیولار کوچک مقیاس درمحیط های آبی براساس حرکت ورسوب گذاری کدام یک از اشکال لایه ای ودرکدام حالت جریان آب تشکیل می گردد؟

1.      ریپل مارک درجریان پایین

2.      دون وریپل درسطح آن در جریان بالا

3.      دون ها درجریان پایین

4.      دون های برگشتی درجریان بالا

17)  کانی های رسی درطول دیاژنز به یکدیگر تبدیل شده و نوع مقاوم آن ها پایدار می مانند . چنانچه اسمکتیت تحت تاثیر دیاژنز قرار گیرد ،درنهایت به کدام کانی ها تبدیل می شوند؟

1.      اسمکتیت – مونت موریونیت

2.      کلریت- ایلیت

3.      مونت موریونیت – ایلیت

4.      مسکویت – کلریت

18)  درآب شیرین سرعت ته نشست ذرات رسوبی درحرارت 30 درجه سانتی گراد نسبت به حرارت 10 درجه سانتی گراد چگونه است؟

1.      خیلی کم تراست

2.      کمی بیشتر است

3.      کمی کمتر است

4.      معادل است

19)  کدام گروه از ساخت های رسوبی زیر در رژیم جریانی پایین تشکیل می گردند؟

1.      ریپل مارک نامتقارن- دون – لایه بندی مورب مسطح

2.      لایه بندی مسطح – آنتی دون- ریپل مارک

3.      آنتی دون – لایه بندی مورب مسطح – ریپل مارک

4.      جدایش خطی – ریپل مارک – لایه بندی مسطح

20)  درنهشته های درون کانال یک سیستم رود خانه ای با جریان مستمر وانرژی زیاد چه نوع کج شدگی مورد انتظار است؟

1.      حالت تقارن

2.      مثبت نزدیک به حالت متقارن

3.      منفی

4.      مثبت

21)  یک توالی قائم ازرسوبات مربوط به یک محیط ساحلی از قاعده به طرف راس شامل ماسه درشت،ماسه متوسط ،ماسه ریز،ماسه متوسط وماسه درشت می باشد.با فرض یکسان بودن سایر مشخصه ها ی بافتی تغییرات تخلخل درطول این توالی چگونه است؟

1.      ابتدا کاهش وسپس افزایش می یابد

2.      ابتدا افزایش وسپس کاهش می یابد

3.      دربخش های ریز دانه بیشتر است

4.      تقریبا یکسان است

پاسخ نامه

1.      4

2.      2

3.      3

4.      2

5.      1

6.      4

7.      3

8.      1

9.      4

10.  3

11.  2

12.  2

13.  4

14.  2

15.  3

16.  1

17.  2

18.  2

19.  1

20.  3

21.  4

+ نوشته شده توسط مهدی داودی در 11 Feb 2009 و ساعت 0 AM | یک نظر

1)      درمحیط های آبی ،دانه ها به طرق مختلف حرکت کرده وباعث جدا شدن دانه ها در اندازه های متفاوت از یکدیگر شده که به نام ............گفته می شود.

1.      باربستر

2.      ذرات تساوی قطری

3.      بارتعلیقی

4.      جورشدگی هیدرولیکی

2)      رسوبی از 75 درصد گراول 5 درصد ماسه و20درصد گل تشکیل شده است نام رسوب چیست؟

1.      گراول

2.      گل گراولی

3.      گراول ماسه ای گلی

4.      گراول گلی

3)      طبق قانون دارسی میزان عبور سیال با کدام عامل رابطه غیر مستقیم دارد؟

1.      ضریب نفوذ پذیری

2.      افت فشار

3.      سطح مقطع

4.      غلظت سیال

4)      وجود ماسه های ریز با چینه بندی لامینه ای متقاطع همراه با ریپل مشخصات کدام بخش توالی کلاسیک بوما را نشان می دهد؟

1.      A

2.      B

3.      C

4.      D

5)      رسوبی دارای دانه های گرد وهم اندازه وزمینه ای از رس می باشد بلوغ بافتی آن چگونه است؟

1.      بسیار بالغ

2.      بافت برگشتی

3.      نابالغ

4.      نیمه بالغ

6)      منحنی کدام یک از رسوبات زیر  بیشتر لپتوکورتیک است؟

1.      ماسه های بایمودال

2.      ماسه های رود خانه ای هم راه با قطعات ریگ

3.      ماسه های ساحلی

4.      مخلوطی از ماسه های ساحلی ورس های لاگونی

7)      دربخش B توالی کلاسیک بوما چه نوع ساختمان رسوبی تشکیل می شود؟

1.      لامینه موازی

2.      گریدد بدینگ

3.      ریپل مارک جریانی

4.      طبقه بندی مورب

8)      اگر 8درصد  ذرات گروال و32درصد ذرات درحد ماسه ،25درصد ذرات درحد سیلت و15درصد ذرات درحد رس می باشد نام دقیق رسوب درتقسیم بندی فولک(Folk,1980 (چیست؟

1.      گل ماسه ای گراول دار

2.      گل گراول دار

3.      ماسه گلی گراول دار

4.      گراول گلی ماسه دار

9)      دورسوب با اختصاصات زیر دردسترس است جورشدگی کدام یک بهتربوده وچرا؟

رسوبA – میانگین اندازه ذرات (25/1)فی وضریب جورشدگی آن35/0 است.

رسوبB – میانگین اندازه ذرات (5/1-)فی وضریب جورشدگی آن2 است.

1.      رسوب اول دارای جورشدگی بهتری است زیرا ضریب جورشدگی آن کم تر است.

2.      رسوب اول دارای جورشدگی بهتری است زیرامیانگین اندازه ذرات بیشتری دارد.

3.      رسوب دوم دارای جورشدگی بهتری است زیرا ضریب جورشدگی آن بیشتر است.

4.      رسوب دوم دارای جورشدگی بهتری است زیرامیانگین اندازه ذرات کم تر است.

10)  نیروهای موثر حرکت اولیه دانه ها عبارتند از :

1.      نیروی بلند کردن دانه ها وشتاب ثقل

2.      نیروی کششی واصطکاک

3.      نیروی کششی ونیروی بلند کردن دانه

4.      نیروی کششی با شدت جریان آب وشتاب ثقل

11)  ساختارهای رسوبی وبالشی در اثر ..........

1.      قرارگرفتن رسوبات گلی برروی رسوبات ماسه ای تشکیل می شود.

2.      غالبا دراثر قرار گرفتن رسوبات ماسه ای برروی رسوبات گلی ایجاد می شود.

3.      جابه جایی رسوبات تحت تاثیر فرایندهای رسوب گذاری به فرم کششی تشکیل می شود.

4.      لغزش درهنگام زمین لغزه تشکیل می شود.

12)  شکستگی های موجود درمنحنی با مقیاس احتمالی منعکس کننده ی چیست؟

1.      شرایط فیزیکی وشیمیایی متفاوت

2.      فرایندهای متفاوت حمل ونقل

3.      توزیع متفاوت اندازه ذرات

4.      شرایط  محیطی متفاوت

13)  بارکششی شامل چه نوع دانه هایی است؟

1.      ذراتی که به صورت معلق ،چرخشی وجهشی حرکت می کنند.

2.      ذراتی که به صورت چرخشی ،معلق وخزشی حرکت می کنند.

3.      ذراتی که به صورت چرخشی ،خزشی وجهشی حرکت می کنند.

4.      ذراتی که به صورت معلق وخزشی حرکت می کنند.

14)  توالی های درشت شونده وریز شونده بیشتر درچه محیط هایی گسترش می یابند؟

1.      ساحلی ،باتلاقی

2.      دریاچه ای ،باتلاقی

3.      دلتایی،رود خانه ای

4.      باتلاقی ،ساحلی

15)  ترتیب ته نشین شدن نهشته های تبخیری کدام است؟

1.      کلرورها،کربنات ها،سولفات ها

2.      سولفات ها،کلرورها،کربنات ها

3.      کربنات ها،کلرورها،سولفات ها

4.      کربنات ها ،سولفات ها،کلرورها

16)  کدام گزینه درقانون استوکس نقشی ندارد؟

1.      اندازه ذرات

2.      هدایت الکتریکی مایع

3.      تاثیرغلظت مایع درسقوط ذرات درآن

4.      نیروی مقاومت مایع درمقابل ذرات

17)  کدام جمله صحیح است؟

1.      جلبک ها درهنگام فتوسنتز فشارگاز CO2 را درمحیط افزایش می دهند.

2.      جلبک ها درهنگام فتوسنتزگاز کربنیک وارد آب می کنند.

3.      درمحیط های امروزی از فاکتورهای مهم درتشکیل کربنات سدیم فتوسنتز جلبک هاست.

4.      جلبک ها از نظر حجمی کم ترین رسوبات کربنات کلسیم را تولید می کنند.

18)  Bioturbation چیست؟

1.      به هم ریختگی رسوبات توسط موجودات زنده را گویند.

2.      به اثری که جانوران دررسوبات برجای می گذارند.

3.      حفاری توسط موجودات زنده گل خوار را گویند.

4.      قالبی است که موجودات گل خوار برجای می گذارند.

19)  کدام جمله صحیح است؟

1.      کاهش ph موجب انحلال کربنات کلسیم وته نشین شدن سیلیس می شود.

2.      افزایش ph موجب انحلال کربنات کلسیم وته نشین شدن سیلیس می شود.

3.      افزایش phموجب ته نشین شدن کربنات کلسیم وانحلال سیلیس می شود.

4.      کاهش phموجب ته نشین شدن کربنات کلسیم وانحلال سیلیس می شود.

20)  درتوالی کلاسیک بوما،بخش B تحت چه شرایط هیدرولیکی تشکیل می گردد؟

1.      جریان پایین براثرحرکت ریپل ها

2.      جریان بالا براثر حرکت آنتی دون ها

3.      جریان پایین براثرحرکت مگاریپل ها

4.      جریان بالا براثررسوب گذاری ذرات ریز تر به فرم مسطح

21)  تخلخل های نوع شبکه رشدی ،قالبی ،شکافی وپناهگاهی به ترتیب......هستند.

1.      اولیه ،ثانویه،اولیه ،اولیه

2.      اولیه ،ثانویه ،ثانویه ،ثانویه

3.      ثانویه ، ثانویه ،ثانویه، اولیه

4.      ثانویه،اولیه،ثانویه ،ثانویه

22)  پلت های کربناته دانه هایی با اختصاصات زیر هستند:

1.      دراندازه های گراول وبدون ساختمان داخلی

2.      گردوکروی با دوایرمتحد المرکز

3.      کروی با هسته هایی درمرکز

4.      دراندازه ماسه وکوچک تر،فاقد ساختمان داخلی ،کروی یا بیضوی شکل

23)  درهنگام اندازه گیری اندازه دانه ها دررسوبات هدف از اندازه دانه کدام یک از ابعاد دانه است؟

1.      قطر متوسط دانه

2.      بلند ترین قطر دانه

3.      نسبت طول به عرض

4.      قطر عمود برقطر متوسط

24)  اگر ذراتی به قطر 5/5فی  توسط یک رود خانه به یک محیط دریاچه ای به حرارت متوسط c˚22 وارد شوند با فرض راکد بودن محیط دریاچه چه مدت طول می کشد تا این ذرات در بستر دریاچه عمق 120متری رسوب شوند؟

1.      3/7ساعت

2.      2/14ساعت

3.      296دقیقه

4.      6/324دقیقه

پاسخ نامه

1.      4

2.      4

3.      4

4.      3

5.      2

6.      3

7.      1

8.      2

9.      3

10.  2

11.  2

12.  4

13.  3

14.  3

15.  4

16.  2

17.  3

18.  1

19.  1

20.  4

21.  2

22.  4

23.  2

24.  1

+ نوشته شده توسط مهدی داودی در 10 Feb 2009 و ساعت 0 AM | نظر بدهید

1)      اگر رابطه ابعادبلند ،متوسط وکوتاه یک ذره رسوبی به صورتL=I>>S  باشد نام شکل دانه چیست؟

1.      تیغه ای

2.      صفحه ای

3.      میله ای

4.      هم بعد

2)      کدام گزینه ساختمان های رسوبی اولیه فیزیکی رانشان می دهد؟

1.      ریپل مارک – طبقه بندی مورب

2.      طبقه بندی مورب- استیلولیت

3.      ریپل مارک- کنکرسیون

4.      مخروط درمخروط- لامیناسیون

3)      اگررسوب Aبه صورت لپتوکورتیک ورسوب B مزوکورتیک باشد،کدام گزینه صحیح تراست؟

1.      به طورقطع رسوب Aبه صورت بایمدال است

2.      جورشدگی هردورسوب دقیقا یکسان است

3.      جورشدگی دررسوب Aضعیف تراز Bاست

4.      جورشدگی دررسوب Bضعیف تراز Aاست

4)      کدام یک از مکانیزمهای حرکت ذرات درمحیط های بادی از اهمیت بیشتری برخورداراست؟

1.      جهشی

2.      غلتیدن

3.      معلق

4.      سُرخوردن

5)      جریان های توربیدیتی چه نوع جریان هایی هستند؟

1.      یک نوع جریان که دراکثر لایه های نفلوئیدی تشکیل می شود.

2.      یک نوع جریان دانسیته ای که دراثر اختلاف دما ایجاد می شود.

3.      یک نوع جریان دانسیته ای که در اثر اختلاف درجه شوری ایجاد می شود.

4.      یک نوع جریان دانسیته ای که دراثراختلاف میزان مواد معلق به وجود می آید.

6)      ریپل مارک ها دررژیم جریانی ............به وجود می آیند وعدد فرود دراین حالت ..........است.

1.      بالاتر- بیشتر از یک

2.      پایین – کمتر ازیک

3.      پایین – بیشتراز یک

4.      بالا – مساوی صفر

7)      جهت یافتگی دانه هایی در اندازه گراول نسبت به جهت جریان دررسوبات رود خانه ای چگونه است؟

1.      محورکوچک عمود برجهت جریان است.

2.      محور بلند به صورت مورب نسبت به جهت جریان قرار می گیرد

3.      محور بلند عمود بر جهت جریان است

4.      محور بلند موازی جهت جریان است

8)      درچه حالتی یا شرایطی منحنی تجمعی یک رسوب با استفاده از کاغذ احتمالی لگاریتمی به صورت یک خط مستقیم بدون شکستگی خواهد بود؟

1.      اگرمنحنی هیستوگرام یک منشأیی باشد

2.      اگرمنحنی تراکمی آن کج شدگی منفی داشته باشد

3.      اگر منحنی تراکمی آن متقارن باشد

4.      اگر منحنی تراکمی آن کج شدگی مثبت داشته باشد

9)      دایا میکتایت حاصل کدام فرایند است؟

1.      یخچالی

2.      رسوبگذاری درمحیط بادی

3.      گراویته ای

4.      رسوب گذاری توسط جریان های آشفته

10)  درتشکیل رسوبات کربناته درمحیط هایی با درجه شوری بالا نظیر بحر المیت کدام عامل موثرتر است؟

1.      باکتری های هتروترفیک

2.      فرایندهای شیمیایی

3.      باکتری های اتوتروفیک

4.      ترواش مواد اسکلتی کربنات کلسیم توسط موجودات زنده

11)  اگر ذرات رسوبی باقطر درشت تر از 5فی توسط یک رودخانه وارد دریاچه پشت یک سد گردند ،بافرض یکنواخت بودن درجه حرارت محیط اب دریاچه  چه مدت زمانی طول می کشد تا این ذرات به طورکامل دربستر دریاچه با عمق 150متر ته نشین شوند؟(8538=C)

1.      32/4ساعت

2.      76/7ساعت

3.      63/12ساعت

4.      3/24ساعت

12)  کدام روش جورشدگی دقیق تری از رسوب به دست می دهد؟

1.      ترسیمی جامع

2.      لحظه ای

3.      معادله ترسک

4.      رابطه فولک

13)  درآنالیز اندازه ذرات کدام منحنی برای اندازه گیری میانگین مناسب تراست؟

1.      Pie Diagram

2.      Histogram

3.      Frequency

4.      Cumulative

14) اگر میزان رس موجود دریک رسوب ماسه ای برابر چهار درصد وانحراف از متوسط ذرات درآن 45/0  باشد وذرات فاقد گردشدگی وکرویت باشند بلوغ بافتی درآن چگونه است؟

1.      Submature

2.      Immature

3.      Mature

4.      Supermature

15)  رسوبات سیلیسی ازمنشا شیمیایی درچه شرایطی از PH ته نشین می گردند؟

1.      PH قلیایی

2.      PHبالاتراز5/8

3.      PH بین 5-8

4.      PHاسیدی

16)  یک ذره رسوبی درحد سیلت ریز با جریانی به سرعت Cm/Sec 40 حمل می گردد .دراثر افت سرعت جریان به Cm/Sec 10 این ذره ته نشین می گردد.اگرمجددا سرعت جریان به 45سانتی متر برثانیه برسد وضعیت ذره چگونه خواهد بود؟

1.      ذره جابجا نمی شود

2.      با همان سرعت قبلی جابجا می شود

3.      باسرعتی بیشتراز حالت قبل حرکت می کند

4.      با سرعتی کم تراز حالت قبل حرکت می کند

17)  دریک محیط پلایا،درفصول خشک که تبخیر شدید است ،نهشته شدن سیلیس صورت می گیرد .چرا؟

1.      افزایش غلظت کاتیون های سازنده نمک ها درمحیط

2.      قلیایی ترشدن محیط

3.      کاهش غلظت Ca+,K+,Na+ درمحیط وافزایش PH

4.      کاهش غلظت Ca+,K+,Na+ درمحیط وکاهش PH

18)  براساس قانون استوکس ،ذره ای باقطر معین درزمانt درعمقhته نشین می گردد.اگر عمق ته نشست سه برابر گردد،مدت زمان ته نشست چه تغییری خواهد کرد؟(شرایط یکسان)

1.      یک سوم می شود

2.      نصف می شود

3.      دوبرابر می شود

4.      سه برابر می شود

19)  بافرض یکسان بودن جورشدگی ،شکل وآرایش ذرات رسوبی رابطه تخلخل اولیه با اندازه ذرات رسوبی آواری چگونه است؟

1.      تخلخل دررسوبات درشت تربیش تراست

2.      تخلخل در رسوبات ریز تر بیش تراست

3.      تخلخل مستقل از اندازه است

4.      بسته به وزن مخصوص ذرات تخلخل متغیراست

20)  یک توالی قائم ازرسوبات گراول ماسه وگل دردسترس است .کدام محیط شرایط رسوب گذاری این توالی رابهترتوجیه می کند؟

1.      باتلاق محلی دردشت سیلابی

2.      درون کانال یک سیستم رود خانه ای

3.      خاکریز طبیعی رودخانه گیسویی

4.      دریاچه شاخ گاوی رودخانه مئاندری

21)  رسوبی دارای 45درصد ذرات دراندازه ماسه ،25درصد دراندازه سیلت و 30درصد ذرات دراندازه رس است.براساس طبقه بندی فولک نام رسوب چیست؟

1.      ماسه سیلتی رس دار

2.      ماسه گلی

3.      گل ماسه ای

4.      ماسه رسی سیلت دار

22)  آستانه سرعت جریان برای به حرکت درآوردن ذرات...........

1.      به صورت سینوسی باافزایش اندازه ذرات تغییر پیدامی کند.

2.      باافزایش وکاهش نسبت به 1/0میلی متر افزایش می یابد.

3.      باکاهش اندازه ذرات افزایش می یابد.

4.      با افزایش اندازه ذرات افزایش می یابد.

23)  ساخت رسوبی چینه بندی مورب پشته ای Hummocky درچه شرایطی تشکیل شده و مشخصه کدام محیط است؟

1.      شرایط طوفانی دور از ساحل

2.      شرایط طوفانی وخط ساحلی

3.      شرایط آرام دوراز ساحل

4.      شرایط طوفانی درسیستم های رودخانه ای

24)  طبقه مسطح فوقانی Upper Plane Bedدرذرات دانه ریز (15/0mm)باافزایش وکاهش سرعت متوسط جریان به ترتیب به کدام یک از اشکال سطح لایه ای تبدیل می شود؟

1.      آنتی دون – دون

2.      ریپل جریانی- آنتی دون

3.      امواج ایستاده – آنتی دون

4.      آنتی دون – ریپل

25)  واکنش 2Fe3O4+H2O---------------------3Fe2O3+2H++2e-معرف چیست؟

1.      اکسیده شدن آهن

2.      احیای آهن

3.      جذب هیدروژن بدون ازدست دادن اکسیژن

4.      تشکیل مگنتیت

26)  کدام ساخت رسوبی بیوژنیک نشان دهنده فعالیت های دینامیکی بوده ودررابطه باشرایط فیزیکی محیط است؟

1.      تغذیه ای

2.      فراری

3.      حفره ای

4.      گریزینگ

27)  کدام گزینه به طورکامل تعریف خرده سنگ (Lithic) رانشان می دهد؟

1.      دانه هایی هستند که دراندازه ماسه وبزرگ تر از شکسته شدن مواد سخت درون حوضه حاصل شده اند

2.      دانه هایی هستند که از منشا های رسوبی به وجود آمده اند

3.      دانه هایی هستند که خصوصیات سنگ منشا خود را دارا هستند

4.      دانه های آهکی هستند که خصوصیات قابل تشخیصی از سنگ منشا خود را دارا هستند

28)  دردیاگرام های گل سرخی ،حالت بایمدال دوقطبی مربوط به کدام یک از ساختمان های رسوبی ومحیط رسوبی است؟

1.      طبقه بندی مورب تابولار ومحیط های جزر ومدی

2.      قالبهای شیاری ومحیط های توربیدتی

3.      ریپل مارک های متقارن ومحیط های جزر ومدی

4.      طبقه بندی مورب درهم ومحیط جزر ومدی

29)  منظوراز عمق موازنه کربنات کلسیم یا Carbonate Compensation Depth چیست؟

1.      عمقی که همه یون های Ca+2وHCO-3 تشکیل کربنات رامی دهند.

2.      عمقی که درآن کلسیت به آراگونیت تبدیل می شود.

3.      عمقی که درآن ازتجزیه ژیپس ،کلسیت حاصل می شود.

4.      عمقی که درآن میزان انحلال کربنات کلسیم بامقداری که به محیط وارد می شود،برابراست.

پاسخ نامه

1.      2

2.      1

3.      4

4.      1

5.      4

6.      2

7.      3

8.      3

9.      1

10.  3

11.  2

12.  2

13.  4

14.  3

15.  4

16.  1

17.  4

18.  4

19.  3

20.  2

21.  3

22.  2

23.  1

24.  1

25.  1

26.  2

27.  3

28.  4

29.  4


گزارش تخلف
بعدی